اشکان جبلی جوان

درباره من

دکتر اشکان جبلی جوان
image

دانشیار گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی @ دانشکده دامپزشکی و دامپروری

...

محقق گوگل

(1400/8/2)

استنادات

828

h-index

14

i10-index

21

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1400/4/5)

استنادات

420

مقالات

28

h-index

10

مؤلفین همکار

76

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1384-1388

دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی

دانشگاه تهران

تجارب

1397-1398

مدیر دانشجویی دانشگاه

1396-1397

رییس آموزشکده دامپزشکی

1390-1396

مدیر گروه دامپزشکی

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
مقایسه ی روش کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز در شیوع هلیکوباکتر پولوروم جدا شده از نمونه های کبد مرغ و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های بدست آمده
میکروبیولوژی دامپزشکی(2021)
^اشکان جبلی جوان, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی*, ^حمید استاجی, حسین اخلاقی
Development of a novel and specialized cultivation method for isolating Helicobacter pullorum from chicken meat
IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH(2021)
9212519002, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی, ^اشکان جبلی جوان*
بررسی مولکولی شیوع و شناسایی اشریشیا کلای انتروهموراژیک جداسازی شده از یک نوع پنیر سنتی ایرانی
کومش(2021)
8912519021, ^مهنوش پارسائی مهر*, ^حمید استاجی, ^اشکان جبلی جوان
تأثیر پروبیوتیک الکتوباسیلوس پالنتاروم سویه Ktbs2 بر ظرفیت اکسیدانی و آنتیاکسیدانی تام سرم، اندیس استرس اکسیداتیو و برخی پارامترهای بیوشیمیایی در موشهای صحرایی دیابتی
مجله دامپزشکی ایران(2020)
9111519022, ^مهنوش پارسائی مهر, ^محمود احمدی همدانی*, ^اشکان جبلی جوان, ملیکا معزی فر
Comparison of the Culture and PCR Methods to Determine the Prevalence and Antibiotic Resistance of Helicobacter pullorum Isolated from Chicken Thigh Samples in Semnan, Iran
Journal of Human, Environment and Health Promotion(2020)
^اشکان جبلی جوان, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی*, ^حمید استاجی, حسین اخلاقی
Prevalence And Antibiotic Resistance Of Helicobacter Pullorum Isolates In Poultry From Semnan Province
International Journal of Enteric Pathogens(2020)
9212519002, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی*, ^اشکان جبلی جوان
اثر تجویز خوراکی عصاره آبی زردچوبه (Curcuma longa) بر سرعت تخلیه شیردان در بره‌های نوزاد
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2020)
مصطفی عبداللهی, ^حمید رضا محمدی*, ^اشکان جبلی جوان, مرتضی عبداللهی
ارتباط بین تعداد سلول‌های سوماتیک و میزان آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاوی در مخزن شیر گله‌های شیری شهرستان سمنان
مجله دامپزشکی ایران(2020)
8911519016, ^رضا نارنجی ثانی*, ^حمید استاجی, ^اشکان جبلی جوان, حسن هاشم زاده
ارزیابی وضعیت تعادل اکسیدانی-آنتی‌اکسیدانی پلاسما با افزودن عصاره آبی پیاز گیاه سیر (Allium sativum‌) به شیر بزغاله‌های شیرخوار
آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی(2020)
مصطفی عبداللهی, ^اشکان جبلی جوان*
اثر افزودن لوامیزول به آغوز بر تعادل اکسیدانی- آنتی اکسیدانی پلاسما در بزغاله های نوزاد
مجله دامپزشکی ایران(2020)
مصطفی عبداللهی, ^اشکان جبلی جوان*
مطالعه ویژگی‌های شیمیایی و میکروبی شیر خام شتر و شناسایی فلور غالب باکتری‌های لاکتیک‌اسید به روشPCR در شهر سمنان
بهداشت مواد غذایی(2019)
^مهنوش پارسائی مهر*, ^حمید استاجی, ^اشکان جبلی جوان, ^آزاده سلیمی, فرشته عرب, آزیتا فرکی, ^منصوره کنعانی
بررسی میزان آلودگی به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس واجد ژن بتالاکتاماز در گوشت چرخ کرده های بسته بندی شده در شهر سمنان و تاثیر عصاره های متانولی فلفل قرمز (Capsicum frutescens) و پیاز قرمز (Allium cepa) بر ضد آن ها
مجله تحقیقات دامپزشکی، دانشگاه تهران(2019)
^اشکان جبلی جوان*, ^حمید استاجی, نجمه رضایی, غزل شمشادی, صغری بیرگانی فرهانی, ^منصوره کنعانی
Combined effect of Trachyspermum ammiessential oil andpropolis ethanolic extract on some foodborne pathogenic bacteria
VETERINARY RESEARCH FORUM(2019)
^اشکان جبلی جوان*, شقایق سلیمی راد, بیژن خورشید پور
Inhibition of TEMbla Producing Escherichia coli Isolated From Poultry Colibacillosis Using Cinnamomum camphora and Syzygium aromaticum Essential Oils
Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection(2019)
بهار ملک پور, ^خاطره کفشدوزان*, ^اشکان جبلی جوان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
Effects of Different Levels of Resistant Starch on Growth Performance and Ileum Morphology in Broilers: a Comparison to Fructooligosaccharide and Zinc bacitracin
IRANIAN JOURNAL OF APPLIED ANIMAL SCIENCE(2019)
9011516023, ^علی مهدوی*, ^اشکان جبلی جوان, ^حمید استاجی, بابک دارابی قانع
Effect of crocin on biochemical parameters, oxidative/antioxidative profiles, sperm characteristics and testicular histopathology in streptozotocin-induced diabetic rats
Avicenna Journal of Phytomedicine(2019)
9111519012, ^محمود احمدی همدانی*, ^اشکان جبلی جوان, ^رضا نارنجی ثانی, ^عباس جواهری وایقان
بهینه یابی شرایط استخراج ترکیبات آنتی‌اکسیدانی و پلی‌فنولی عصاره گیاه متکا (Ferulla Persica) با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)
مجله علوم و صنايع غذايي(2019)
بهداد شکراللهی یانچشمه, محمدعلی حصاری نژاد, 8912519009, ^آزاده سلیمی, غزل شمشادی, مهناز کاظم زاده, ^اشکان جبلی جوان*
A comparison of the effects of resistant starch, fructooligosaccharide, and zinc bacitracin on cecal short-chain fatty acids, cecal microflora, intestinal morphology, and antibody titer against Newcastle disease virus in broilers
Comparative clinical pathology(2019)
9411513001, ^علی مهدوی*, ^اشکان جبلی جوان, ^حمید استاجی, بابک دارابی قانع
The Isolation and Identification of Dominant Lactic Acid Bacteria by the Sequencing of the 16S rRNA in Traditional Cheese (Khiki) in Semnan, Iran
Journal of Human, Environment and Health Promotion(2019)
^مهنوش پارسائی مهر*, 8812519102, ^اشکان جبلی جوان, ^حمید استاجی
اثر تجویز تزریقی عصاره بذر زیره سیاه (Bunium persicum) بر تخلیه شیردان در بره های نوزاد
مجله دامپزشکی ایران(2019)
^حمید رضا محمدی*, 9012519014, ^اشکان جبلی جوان
فعالیت ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی بر ضد استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شیرخام
بهداشت مواد غذایی(2018)
^رضا نارنجی ثانی*, ^اشکان جبلی جوان, 8911519013, ^حمید استاجی, ^حمید رضا محمدی
Comparative Evaluation of Purity and Antioxidant Effects of Commercial and Laboratory Essential Oils of Cinnamomum zeylancium
Annual Research & Review in Biology(2018)
مجید امین زارع, ^اشکان جبلی جوان*, بهداد شکراللهی, سمیرا مفتون
بررسی اثر مهاری لاکتوباسیلوس رامنوسوس سویه23527 LGG بر روی رشد و بیان ژنی انتروتوکسین A باکتری استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 29213
مجله دامپزشکی ایران(2018)
^مهنوش پارسائی مهر*, ^اشکان جبلی جوان, مریم عزیزخانی
Effect of chitosan and Trachyspermum ammi essential oil on microbial growth, proteolytic spoilage, lipid oxidation and sensory attributes of chicken fillet during refrigerated storage
Iranian Journal of Veterinary Medicine (بین المللی تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران )(2017)
^اشکان جبلی جوان*, معصومه مسلمی, شقایق سلیمی راد, سهیل سلیمانپور
Evaluation of Teat Ultrasound Measurements for Diagnosis of Subclinical Mastitis in Holstein Dairy Cow
PHILIPPINE JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE(2017)
^رضا نارنجی ثانی*, ^محمدحسن یوسفی, ^اشکان جبلی جوان, 8912519101
Application of Honey to Reduce Oxidation in Soybean Oil
Journal of Food Quality and Hazards Control(2017)
پانته آ اردهالی, فرزاد اسدی, ^اشکان جبلی جوان*, مهدی جهان تیغ, مجید امین زارع
The Inhibitory Effects of 2 Commercial Probiotic Strains on the Growth of Staphylococcus aureus and Gene Expression of Enterotoxin A
International Journal of Enteric Pathogens(2017)
^مهنوش پارسائی مهر*, مریم عزیزخانی, ^اشکان جبلی جوان
مطالعه هیستوپاتولوژی تأثیر پنتوکسی فیلین بر پروستاتیت مزمن غیرباکتریایی تجربی القاء شده با کاراجینان در موش صحرایی
پاتوبیولوژی مقایسه ای(2017)
8912519006, ^محمود احمدی همدانی*, الهه شهاب, سحر غفاری خلیق, ^خاطره کفشدوزان, فرزاد حیاتی, ^اشکان جبلی جوان
مطالعه ی تجربی اثر عصارهی ملق ازرق (Commiphora mukul) بر درد احشایی در موش
بیهوشی و درد(2017)
^کیوان کرامتی, ^اشکان جبلی جوان, مصطفی عبداللهی*, امیر اصغری باغخیراتی
Study of hypoglycemic, hypocholesterolemic and antioxidant activities of Iranian Mentha spicata leaves aqueous extract in diabetic rats
IRANIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH(2017)
8811519004, ^محمود احمدی همدانی*, ^اشکان جبلی جوان
Phytochemical and Antioxidant Activities of Berberis integerrima and Berberis vulgaris and Pharmacological Effects of the more Active Species on Alloxan-Induced Diabetic Rats
فصلنامه گیاهان دارویی(2016)
8811519004, ^محمود احمدی همدانی*, ^اشکان جبلی جوان
Comparative Evaluation of Phytochemical, Antioxidant, and Antibacterial Properties from the Essential Oils of Four Commonly Consuming Plants in Iran
Journal of Food Quality and Hazards Control(2016)
مجتبی رییسی, محمد هاشمی, مجید امین زارع, مهدی صادقی*, طاهره جهانی, هاله کشاورزی, ^اشکان جبلی جوان, مهشید میرشهیدی, بکتاش تپ
اثر ترکیبی اسانس های زنیان و آویشن شیرازی بر برخی از باکتری های بیماری زای غذایی
(2015)
^اشکان جبلی جوان
Evaluation of antioxidant and antifungal properties of the traditional plants against foodborne fungal pathogens
MEDICAL MYCOLOGY(2015)
عقیل شریف زاده , ^اشکان جبلی جوان, ح شکری, سپیده عباس زاده, ک کیخسروی
Encapsulation of green tea extract in nanoliposomes and evaluation of its antibacterial antioxidant and prebiotic properties
(2015)
بهشاد نوعدوست, نگین نوری, قاسم عابدینی, حسن گندمی نصرآبادی, افشین آخوندزاده, ^اشکان جبلی جوان, فرشته قدمی
ارزیابی خصوصیات میکروبی و شیمیایی موعی پنیر سنتی خیکی شمال استان سمنان
فصلنامه تحقیقات کاربردی در علوم دامی(2015)
مهنوش پارسایی مهر*, ^اشکان جبلی جوان, مریم عزیزخانی, کبری کیخسروی, ^علی مهدوی, مریم خزایی
بررسی تاثیر آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره رزماری بر کیفیت و زمان ماندگاری گوشت مرغ نگهداری شده در دمای یخچال
(2015)
محمدتقی حیدریان, ^اشکان جبلی جوان, مریم جوکار
Effects of scrophularia striata water exract on quality and shelf life of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fillets during superchilled storage
IRANIAN JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH(2015)
^اشکان جبلی جوان, مرضیه بلندی, زهره جدیدی, ^مهنوش پارسائی مهر
Effect of malic acid on bioactive components and antioxidant properties of sliced Button mushroom (Agaricus bisporus) during storage
(2015)
^اشکان جبلی جوان, ^مهنوش پارسائی مهر
effect of citric acid dipping tratment on bioactive components and antioxidant properties of sliced button mushroom (agaricus bisporus)
(2015)
^اشکان جبلی جوان, علیرضا نیک منش, سمیرا مفتون, مجید امین زارع, ^مهنوش پارسائی مهر, مجتبی رئیسی
Electronical structure of some thymol derivatives correlated with the radical scavenging activity: theoritical study
FOOD CHEMISTRY(2014)
^اشکان جبلی جوان, مرجان جبلی جوان
Effect of Zataria Multiflora Boiss. essential oil on gene expression of enterotoxin C in Staphylococcus aureus ATCC 6538
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION(2014)
^مهنوش پارسائی مهر, افشین آخوندزاده, علی میثاقی, حسن گندمی نصرآبادی, ^اشکان جبلی جوان
مطالعه تاثیر جدایه ماستی لاکتوباسیلوس پاراکازئی بررشدو تولید انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس
(2014)
^مهنوش پارسائی مهر, علی میثاقی, افشین آخوندزاده, ^اشکان جبلی جوان, مهدی طاهری., نبی شریعتی فر
Effects of Mentha pulegium water extract dipping on quality and shelf life of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) during superchilled storage
IRANIAN JOURNAL OF FISHERIES SCIENCES(2014)
ابوالفضل کامکار, ^اشکان جبلی جوان, غزال نعمتی, فاطمه فلاح پور, راضیه پرتوی
اثر ترکیبی لیزوزیم و اسانس آویشن شیرازی بر باکتری ویبریو پاراهمولیتیکوس
(2014)
افشین آخوندزاده, مجید امین زارع, سید مهدی رضوی روحانی, علی خنجری, نگین نوری, ^اشکان جبلی جوان, علی طاهری میرقائد, مجتبی رئیسی, حسین نقیلی, فاطمه محمد خان
chemical constituents, antimicrobial and antioxidative effects of Trachyspermum ammi essential oil
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION(2013)
حسن گندمی نصرآبادی, سپیده عباس زاده, ^اشکان جبلی جوان, عقیل شریف زاده
evaluation of antioxidant capacity of ethanol extract of Iranian Mentha spicata
(2013)
^اشکان جبلی جوان
تاثیر خوراکی عصاره ژل آلوئه ورا بر پراکسیداسیون چربی فیله سینه مرغهای گوشتی در حالت انجماد
(2013)
^اشکان جبلی جوان, مرتضی صابری, سحر غفاری خلیق, هیدخت رضاییان
Theoretical Investigation on Antioxidant Activity of Bromophenols from the marine red alga rhodomela confervoides : H-atom vs electron transfer mechanism
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY(2013)
^اشکان جبلی جوان, مرجان جبلی جوان, زهرا علی اكبر تهرانی
تاثیر قابلیت های بازاریابی بر پیامدهای عملکردی شرکت های کوچک و متوسط کارآفرین (مورد مطالعه:شرکت مواد غذایی تهران همبرگر)
(2012)
^داود فیض, محمدعلی نعمتی, ^اشکان جبلی جوان
the effect of dietary zataria multiflora boiss essential oil supplementation on microbial growth and lipid peroxidation of briler breast fillets during refrigerated storage
JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION(2012)
^اشکان جبلی جوان, ^خسرو قزوینیان, ^علی مهدوی, ^حمید استاجی, سحر غفاری خلیق
isolation and identification of salmonella spp from the quail egg interior contents of retail stores in semnan, iran using conventional culture method and multiplex pcr
(2012)
^اشکان جبلی جوان, ^حمید استاجی, ^خسرو قزوینیان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی, ^علی مهدوی
بررسی اثر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر رشد و تولید انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس در دو دمای 25 و 35 درجه سانتیگراد
(2012)
مهنوش پارسایی مهر, علی میثاقی, افشین آخوندزاده, حسن گندمی نصرآبادی, ^اشکان جبلی جوان, نبی شریعتی فر
مطالعه فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره پونه(Mentha longifolia) ایرانی در شرایط آزمایشگاهی
(2012)
ابوالفضل کامکار, نبی شریعتی فر, امیر حسین جمشیدی, ^اشکان جبلی جوان, طناز صادقی, محمد مهدی ضیغم فرد
Antioxidative effects of Iranian Urtica dioica L. extracts on the oxidation of sunflower oil
JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH(2011)
مهدی منفرد, ابوالفضل کامکار, سحر غفاری خلیق, ^اشکان جبلی جوان, فرزاد اسدی, افشین آخوندزاده
Antioxidative effects of Iranian Urtica dioica L. extracts on the oxidation of sunflower oil
JOURNAL OF MEDICINAL PLANTS RESEARCH(2011)
مهدی منفرد, ابوالفضل کامکار, سحر غفاری خلیق, ^اشکان جبلی جوان, فرزاد اسدی, افشین آخوندزاده
The effect of diretary bovine colostrum supplementation on serum malondialdehyde levels and antioxidant activity in alloxan-induced diabetic rats
(2011)
مهدی جهان تیغ , ناهید اطیابی, ملیحه پورکبیره, ^اشکان جبلی جوان, مریم افشاری
جداسازی سالمونلا از زرده تخم مرغ های محلی عرضه شده در خرده فروشی های شهر سمنان
(2011)
^اشکان جبلی جوان, مجید امین زارع, حسام الدین اکبرین, سحر غفاری خلیق
سنجش حضور آفلاتوکسین M1 در نمونه های آغوز گاوی خشک شده با لیوفیلیزاسیون و اسپری دراینگ
(2010)
ابوالفضل کامکار, محمد ربانی, ^اشکان جبلی جوان, محمدرضا مخبر دزفولی, فریدون رضازاده
Determination of the Total Phenolic and Radical Scavenging Activity inHoney, as well as its Effects on Peroxidation of Soybean Oil
Journal of Food Quality and Hazards Control(0)
پانته آ اردهالی, فرزاد اسدی, ^اشکان جبلی جوان*, مهدی جهان تیغ, مجید امین زارع
The inhibitory effects of two commercial probiotic strains on the growth of staphyloccocus aureus and gene exxpression of enterotoxin A
International Journal of Enteric Pathogens(0)
^مهنوش پارسائی مهر*, مریم عزیز خانی, ^اشکان جبلی جوان
Study of prevalence of virulence genes stx1, stx2, eae A and ehly in E. coli isolated from traditional cheese Semnan Using Multiplex PCR
11th professor Alborzi international congress of clinical microbiology(2017-11-21)
^مهنوش پارسائی مهر*, 8912519021, ^حمید استاجی, ^اشکان جبلی جوان, مرضیه حیدریه
اثر فرایند حرارتی پلت سازی بر ترکیبات فنلی گیاه خارشتر) Camel thorn )
سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی(2017-09-21)
^اشکان جبلی جوان, ^خسرو قزوینیان, ^سعیده نعیمی, امیر اصغری باغ خیراتی, مصطفی عبداللهی
اثر فرایند حرارتی اعمال شده در حین پلت سازی بر خصوصیات آنتی اکسیدانی گیاه خارشتر
سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی(2017-09-21)
^اشکان جبلی جوان, ^سعیده نعیمی, ^خسرو قزوینیان, امیر اصغری باغ خیراتی, مصطفی عبداللهی
بررسی اثر ضد میکروبی اسانس دارچین بر جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس پنیر سنتی سمنان (خیکی)
سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران(2017-05-24)
^اشکان جبلی جوان, ^منصوره کنعانی*, بهناز رییسیان, محمد صادق قدرتی, افروز شاددل
Inhibitory effect of Zataria multiflora boiss L. essential oil against Staphylococcus aureus isolated from bovine subclinical mastitis
4th International Congress of Large Animal Practitioners (ICLAP 2017)(2017-02-08)
^رضا نارنجی ثانی, ^اشکان جبلی جوان, ^حمید رضا محمدی*, ^حمید استاجی
The antibacterial effect of alcoholic extract of olive (Olea europaea L.) against Staphylococcus aureus isolated from cows with subclinical mastitis milk samples in herd of Holstein cattle in Semnan
Iclap 2017 چهارمین کنگره بین المللی کلنیسین های دامهای بزرگ(2017-02-08)
^حمید رضا محمدی*, ^رضا نارنجی ثانی, ^اشکان جبلی جوان, حسین شکیبا, امیر پیربرناتن
COMBINATION EFFECT OF CINAMON AND CLOVE EXTRACTS AGAINST
هفدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی(2016-08-23)
^خاطره کفشدوزان*, ^اشکان جبلی جوان, ^محمد رضا سلیمی اول بجستانی
بررسی ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره اتری گل جالیز
نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران(2016-04-25)
^اشکان جبلی جوان, ^سعیده نعیمی, 8912519017, 9212519018, 9211519100
بهینه یابی شرایط اسخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی و پلی فنولی عصاره های گیاهی با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM)
نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران(2016-04-25)
^اشکان جبلی جوان
Effect of Cinnamomum Zeylanicum (Cinnamon) and salvia officinalis (sage) essential oil (Oral drops) against two foodborne pathogenic bacteria
1st International Conference Steps to sustainable Livestock(2016-01-12)
^اشکان جبلی جوان*, ^علی مهدوی, مهسان بیانی, کبری کیخسروی, پانته آ اردهالی
مقایسه قدرت آنتی اکسیدانی دو گونه نعناع ایرانی با روش آزمایشگاهی قدرت احیاء کنندگی(Reducing Power)
دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی(2014-11-12)
^محمود احمدی همدانی, ^اشکان جبلی جوان
مقایسه قدرت آنتی اکسیدانی دو گونه زرشک ایرانی با روش آزمایشگاهی قدرت احیاکنندگی(Reducing Power)
دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی(2014-11-12)
^محمود احمدی همدانی, ^اشکان جبلی جوان
مقایسه قدرت آنتی اکسیدانی اسانس های زنجبلی و مورد با روش آزمایشگاهی قدرت احیا کنندگی (Reducing power)
هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران(2014-05-06)
^اشکان جبلی جوان, عقیل شریف زاده , رحله افضلی, سمیرا مفتون
مقایسه قدرت آنتی اکسیدانی اسانس های آویشن باغی و کاکوتی با روش آزمایشگاهی قدرت احیا کنندگی (Reducing power)
هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران(2014-05-06)
عقیل شریف زاده , ^اشکان جبلی جوان, محمد حسین رفیعی, رحله افضلی
مقایسه قدرت آنتی اکسیدانی اسانس های بابونه و زیره با روش آزمایشگاهی قدرت احیاکنندگی (Reducing power)
هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران(2014-05-06)
^اشکان جبلی جوان, عقیل شریف زاده , رحله افضلی, سمیرا مفتون
ارزیابی میزان آلودگی کلی فرمی در آب مصرفی و سردکن های آبی یک کشتارگاه صنعتی طیور در شهرستان سمنان
بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران(2013-10-29)
^اشکان جبلی جوان, ^منصوره کنعانی
مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی دو اسانس دارچین و زیره با روش آزمایشگاهی قدرت احیا کنندگی (Reducing Power)
بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران(2013-10-29)
^اشکان جبلی جوان, مرضیه بلندی, سمیرا مفتون, ^شیرین محمودیان, ^منصوره کنعانی
بررسی تاثیر آنتی میکروبی عصاره آبی رزماری در ممانعت از فساد میکروبی گوشت مرغ
بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران(2013-10-29)
محمدتقی حیدریان, مریم جوکار, ^اشکان جبلی جوان
ارزیابی مقادیر نیتریت در مطرح ترین آبهای معدنی عرضه شده در شهر سمنان
بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران(2013-10-29)
^اشکان جبلی جوان, ^منصوره کنعانی
بررسی باقیمنده نیتریت سدیم در سوسیس های 40% گوشت عرضه شده در استان سمنان
بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران(2013-10-29)
^اشکان جبلی جوان, ^منصوره کنعانی
بررسی نظری فعالیت آنتی اکسیدانی ترکیبات طبیعی بر اساس مکانیسم انتقال الکترون و اتم هیدروژن
دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا(2013-10-26)
^اشکان جبلی جوان
STUDY OF INHIBITORY EFFECT OF ZATARIA MULTIFLORA BOISS. ESSENTIAL OIL, NISIN AND THEIR COMBINATION ON THE PRODUCTION OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS (ATCC 65
دومین کنگره ملی گیاهان دارویی(2013-05-15)
^مهنوش پارسائی مهر, افشین آخوندزاده, ^اشکان جبلی جوان, رادمهر
بررسی آلودگی میکروبی پنیر سنتی عرضه شده در خرده فروشی های شهر سمنان
کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی غذا(2013-02-18)
^اشکان جبلی جوان, ^منصوره کنعانی
بررسی اثر مهاری عصاره گیاه خالواش بر فساد هیدرولیتیک گوشت ماهی کپور نقره ای نگهداری شده در حالت انجماد
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^اشکان جبلی جوان, ابوالفضل کامکار, غزال نعمتی, فاطمه فلاح پور
بررسی وضعیت استاندارد و ایمنی آزمایشگاههای دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^علی مهدوی, ^اشکان جبلی جوان
تاثیر خوراکی عصاره ژل آلوئه ورا برمهار اکسیداسیون فیله سینه مرغهای گوشتی در حالت انجماد
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^اشکان جبلی جوان, ^مرتضی صابری, مریم علی بیگی
مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی اسانس گیاهی اسطوخودوس لیمو ترش و مریم گلی
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^اشکان جبلی جوان
بررسی شیوع بیماری آنفولانزا در گله های گوشتی معدوم شده شهرستانهای سمنان گرمسار و شاهرود در شش ماه اول سال 1391
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^علی مهدوی, ^اشکان جبلی جوان, محمد سعیدی, ^سید حسام الدین عمادی چاشمی
مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدانی سه اسانس گیاهی دارچین هل و زیره
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^اشکان جبلی جوان
بررسی تغییرات آلودگی میکروبی در روند بی خس کردن گوشت مرغ و آماده سازی برای مصرف
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^اشکان جبلی جوان, فرشته قدمی
بررسی اثر مهاری عصاره گیاه گل میمونی بر فساد میکروبی گوشت ماهی قزل آلای نگهداری شده در حالت انجماد
دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی(2012-12-12)
^اشکان جبلی جوان, مرضیه بلندی, زهره جدیدی
بررسی تغییرات آلودگی به استافیلوکوکوس اورئوس در روند بی خس کردن گوشت مرغ و آماده سازی برای مصرف
همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا(2012-11-15)
^اشکان جبلی جوان
مطالعه اثر مهاری سویه پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس رامنوسوس) LGG ( بر رشد و تولید انتروتوکسین باکتری استافیلوکوکوس اورئوس
همایش ملی بهداشت و ایمنی غذا(2012-11-15)
^مهنوش پارسائی مهر, علی میثاقی, افشین آخوندزاده, ^اشکان جبلی جوان
بررسی اثر فصل و منطقه بر ترکیبات شیر خام شهرستان سمنان در سال 1390
هشتمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران(2012-09-04)
^علی مهدوی, ^فاطمه عالمی, ^اشکان جبلی جوان, صابر صفائیان
EVALUATION OF ANTIOXIDANT CAPACITY OF THE ETHANOL EXTRACT OF IRANIAN ANETHUM GRAVEOLENS
کنگره ملی گیاهان دارویی(2012-05-16)
^اشکان جبلی جوان, غزال نعمتی, سحر غفاری خلیق, نرجس چراغی, فاطمه فلاح پور, هدی رجائی
اثر افزودن غلظت های مختلف اسانس آویشن شیرازی در جیره جوجه های گوشتی بر رشد میکروبی فیله های سینه مرغ ها در زمان نگهداری در شرایط یخچالی
هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران(2012-04-28)
^اشکان جبلی جوان
Effect of dietary zataria multiflora bioss essential oil supplementation on lipid oxidation of broiler breast fillets during refrigerated storage
سومین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور(2012-02-22)
^اشکان جبلی جوان
evaluation of the effect of zataria multiflora essence on humoral immunity of broilers
سومین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور(2012-02-22)
^خسرو قزوینیان, ^حمید استاجی, ^علی مهدوی, ^اشکان جبلی جوان, ^منصوره کنعانی
ارزیابی تست های مختلف سنجش آنتی بیوتیک در فراورده های لبنی
نخستین کنگره ملی گاو شیری- لبنیات و صنایع وابسته(2012-02-17)
^اشکان جبلی جوان
ارزیابی و مقایسه میزان پروتئین و چربی شیر خام جمع آوری شده از شهر سمنان در فصول تابستان و پاییز سال 1390
نخستین کنگره ملی گاو شیری- لبنیات و صنایع وابسته(2012-02-17)
^اشکان جبلی جوان, صابر صفائیان
ارزیابی و مقایسه آلودگی بار میکروبی کل در شیر خام جمع آوری شده از شهر سمنان در فصول تابستان و پاییز 1390
نخستین کنگره ملی گاو شیری- لبنیات و صنایع وابسته(2012-02-17)
^اشکان جبلی جوان, صابر صفائیان
Isolation and identification of salmonella spp. from the quail egg interior contents of retail stores in semnan, iran
اولین کنگره بین المللی باکتری شناسی پزشکی ایران(2011-09-05)
^حمید استاجی, ^اشکان جبلی جوان, ^شیرین محمودیان, ^محمد مهدی درویشی
Evaluation of antioxidant capacity of the ethanol extract of Iranian Mentha spicata
5th International Congress of Chemistry and Environment, ICCE 2011, Malaysia(2011-05-27)
^اشکان جبلی جوان, سحر غفاری خلیق
Nitrite level in water spring of semnan province, Iran
2nd International congress of Food Hygiene(2011-04-30)
^اشکان جبلی جوان, ^حسن تقی زاده
Study of microbial quality of drinking water in semnan water spring sources
2nd International congress of Food Hygiene(2011-04-30)
^اشکان جبلی جوان, حسام الدین اکبرین, ^شیرین محمودیان
آناتومی انشعابات آئورت سینه ای در جنین گوسفند
شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران(2010-04-27)
جمال نوری نژاد, بیژن رادمهر, رضا رنجبر, ^اشکان جبلی جوان
بررسی گزارش موارد آلودگی کرمی کبد و ریه نشخوارکنندگان کوچک ارجاعی به کشتارگاه های استان گیلان در سال 86 و 7 ماهه اول سال 87
شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران(2010-04-27)
راضیه پرتوی, غزال نعمتی, ^اشکان جبلی جوان, حسام الدین اکبرین, فرشته زاهدی, محمد ابراهیمی, ساناز چراغی, هدی رجایی
تأثير سطوح مختلف نشاسته مقاوم بر ميكروفلور، اسيد هاي چرب زنجيره كوتاه و مورفولوژي روده درجوجه هاي گوشتي در مقايسه با آنتي بيوتيك زينك باسيتراسين و پري بيوتيك فروكتواليگوساكاريد
اكبريان قورقچي مريم(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تأثير نشاسته مقاوم بر عملكرد رشد، پاسخ سيستم ايمني همورال و سلولي و اكسيداسيون چربي فيله سينه در جوجه هاي گوشتي در مقايسه با آنتي بيوتيك زينك باسيتراسين و پري بيوتيك فروكتواليگوساكاريد
لطفي كمال(تاریخ دفاع: 1396/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه امكان استفاده از سيب زميني خام بجاي ملاس بر ارزش غذايي، قابليت هضم و خصوصيات كيفي ذرت سيلو شده
كاشفي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/10/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سطوح مختلف كنجاله جرم ذرت بر عملكرد و ظرفيت آنتي اكسيداني سرم در جوجه هاي گوشتي نژاد راس و كاب
شكرالهي الهام(تاریخ دفاع: 1398/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تجويز تزريقي اسانس آويشن شيرازي بر شاخص هاي رشد و برخي از فراسنجه هاي بيوشيميايي سرم در گوساله هاي نوزاد
خاكباز علي(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه مقطعي دلايل انگلي حذف كبد و ريه گاو هاي كشتار شده در كشتارگاه سمنان
افاق حسن(تاریخ دفاع: 1399/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تآثير آزمايشگاهي اسانس هاي اسپند و رازيانه بر كنه نرم آرگاس پرسيكوس
زماني سليم محسن(تاریخ دفاع: 1399/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير آزمايشگاهي اسانس هاي آنغوزه و مريم گلي و سم سوين بركنه نرم آرگاس پرسيكوس
پيري توندري فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/04/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير افزودن عصاره بذر گياه شنبليله در جيره غذايي بر عملكرد سيستم ايمني و خصوصيات گوشت در پولت هاي تخم گذار
شكريان عاطفه(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين ارزش غذايي گياه سريش پسيكوا ( Eremurus pesicua) موجود در مراتع چاشم با روش هاي آزمايشگاهي
طاهري كهن سعيد(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
The antioxidative effect of Iranian Mentha pulegium extracts and essential oil in sunflower oil
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY(2010)
ابوالفضل کامکار, ^اشکان جبلی جوان, فرزاد اسدی, محمد کمالی نژاد
شیمی کربوهیدرات های مواد غذایی
(2014-06-21)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
استافیلوکوکوس 10 تصاویر   (54 بار دانلود)
استافیلوکوکوس 9 بررسی نتایج هر سه روش   (52 بار دانلود)
استافیلوکوکوس 8 نتایج تست های تائیدی   (43 بار دانلود)
استافیلوکوکوس 7 عملی تست های تائیدی   (46 بار دانلود)
استافیلوکوکوس 6 prelab تست های تائیدی   (50 بار دانلود)
استافیلوکوکوس 5 نتایج کشت سطحی   (48 بار دانلود)
استافیلوکوکوس 4 عملی کشت سطحی   (48 بار دانلود)
استافیلوکوکوس 3 prelab کشت سطحی   (55 بار دانلود)
استافیلوکوکوس 2 عملی MPN   (45 بار دانلود)
استافیلوکوکوس1 prelab MPN   (48 بار دانلود)
لیپید تست کرایس تخته   (236 بار دانلود)
لیپید تست کرایس 2   (280 بار دانلود)
لیپید تست کرایس 1   (280 بار دانلود)
لیپید عدد پراکسید تخته   (192 بار دانلود)
لیپید عدد پراکسید 1   (233 بار دانلود)
لیپید عدد پراکسید 2   (274 بار دانلود)
لیپید عدد اسیدی تخته   (214 بار دانلود)
لیپید عدد اسیدی 2   (300 بار دانلود)
لیپید عدد اسیدی 1   (259 بار دانلود)
لیپید عدد صابونی تخته   (194 بار دانلود)
لیپید عدد صابونی 2   (296 بار دانلود)
لیپید عدد صابونی 1   (252 بار دانلود)
لیپید عدد یدی تخته   (223 بار دانلود)
لیپید عدد یدی 2   (306 بار دانلود)
لیپید عدد یدی 1   (307 بار دانلود)
سالمونلا قسمت چهارم عکس محیط کشت   (153 بار دانلود)
سالمونلا قسمت چهارم   (195 بار دانلود)
سالمونلا قسمت سوم عکس تخته   (177 بار دانلود)
سالمونلا قسمت سوم   (174 بار دانلود)
سالمونلا قسمت دوم عکس تخته   (184 بار دانلود)
سالمونلا قسمت دوم   (194 بار دانلود)
سالمونلا قسمت اول عکس تخته   (162 بار دانلود)
سالمونلا قسمت اول   (179 بار دانلود)
قند های احیا کننده عکس تخته   (242 بار دانلود)
قند های احیا کننده قسمت دوم   (336 بار دانلود)
قند های احیا کننده قسمت اول   (350 بار دانلود)
عسل قسمت چهارم آزمايش فی نتیجه   (330 بار دانلود)
عسل قسمت چهارم آزمايش فی   (301 بار دانلود)
عسل قسمت سوم دياستاز   (283 بار دانلود)
عسل قسمت دوم اندازه گيري pH   (291 بار دانلود)
عسل قسمت دوم اندازه گيري اسيديته   (281 بار دانلود)
عسل قسمت اول عكس تخته   (210 بار دانلود)
عسل قسمت اول   (282 بار دانلود)
کشت در محیط جامد اختصاصی قسمت دوم بررسی نتایج عکس ها   (230 بار دانلود)
کشت در محیط جامد اختصاصی قسمت دوم بررسی نتایج   (292 بار دانلود)
کشت در محیط جامد اختصاصی قسمت اول عکس تخته   (220 بار دانلود)
کشت در محیط جامد اختصاصی قسمت اول   (265 بار دانلود)
coliform قسمت دوم بررسی نتایج عکس ها   (233 بار دانلود)
coliform قسمت دوم بررسی نتایج   (292 بار دانلود)
coliform قسمت اول عکس تخته   (216 بار دانلود)
coliform قسمت اول   (254 بار دانلود)
اندازه گیری نمک عکس تخته   (288 بار دانلود)
اندازه گیری نمک   (449 بار دانلود)
اندازه گیری خاکستر عکس تخته   (311 بار دانلود)
اندازه گیری خاکستر   (466 بار دانلود)
جلسه چهارم میکروبیولوژی کنترل کیفی مواد غذایی_جدول_ بررسی نتایج MPN   (226 بار دانلود)
جلسه چهارم میکروبیولوژی کنترل کیفی مواد غذایی_آزمايش_ بررسی نتایج MPN   (217 بار دانلود)
جلسه چهارم میکروبیولوژی کنترل کیفی مواد غذایی_عكس تخته_ بررسی نتایج MPN   (217 بار دانلود)
جلسه چهارم میکروبیولوژی کنترل کیفی مواد غذایی_ بررسی نتایج MPN   (231 بار دانلود)
جلسه سوم میکروبیولوژی کنترل کیفی مواد غذایی_عكس تخته_ MPN   (225 بار دانلود)
جلسه سوم میکروبیولوژی کنترل کیفی مواد غذایی_ MPN   (317 بار دانلود)
جلسه دوم شیمی کنترل کیفی موادغذایی _oven_ اندازه گیری رطوبت   (347 بار دانلود)
جلسه دوم شیمی کنترل کیفی موادغذایی _آزومتري_ اندازه گیری رطوبت   (335 بار دانلود)
جلسه دوم شیمی کنترل کیفی موادغذایی دسيكاتور _ اندازه گیری رطوبت   (369 بار دانلود)
جلسه دوم شیمی کنترل کیفی موادغذایی _عكس تخته_ اندازه گیری رطوبت   (339 بار دانلود)
جلسه دوم شیمی کنترل کیفی موادغذایی _ اندازه گیری رطوبت   (529 بار دانلود)
جلسه اول شیمی کنترل کیفی موادغذایی _ عكس تخته_سختی آب   (380 بار دانلود)
جلسه اول شیمی کنترل کیفی موادغذایی _ سختی آب   (714 بار دانلود)
جلسه دوم میکروبیولوژی کنترل کیفی مواد غذایی_عکس محیط کشت_ بررسی نتایج Total Count   (272 بار دانلود)
جلسه دوم میکروبیولوژی کنترل کیفی مواد غذایی_عکس تخته_ بررسی نتایج Total Count   (233 بار دانلود)
جلسه دوم میکروبیولوژی کنترل کیفی مواد غذایی_ بررسی نتایج Total Count   (311 بار دانلود)
جلسه اول میکروبیولوژی کنترل کیفی مواد غذایی_عکس تخته_ pre lab Total Count   (272 بار دانلود)
جلسه اول میکروبیولوژی کنترل کیفی مواد غذایی_ pre lab Total Count   (412 بار دانلود)
جلسه هفتم عملیات بازرسی گوشت (بازرسی و تفاوت گوسفند و بز)   (670 بار دانلود)
جلسه ششم عملیات بازرسی گوشت (بازرسی لاشه)   (722 بار دانلود)
جلسه پنجم عملیات بازرسی گوشت (بازرسی کلیه)   (818 بار دانلود)
جلسه چهارم بازرسی گوشت (بازرسی کبد)   (1061 بار دانلود)
جلسه سوم بازرسی گوشت (بازرسی قلب)   (1038 بار دانلود)
عملی درس بهداشت و بازرسی گوشت- جلسه اول: بازرسی سر   (1334 بار دانلود)
عملی درس بهداشت و بازرسی گوشت- جلسه دوم: بازرسی ریه   (1332 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی و دامپروری، دانشگاه سمنان، ایران
jebellija@profs.semnan.ac.ir
(+98)2333654215

فرم تماس